Elektronická žákovská knížka

18.03.2015 12:49

 

 • Obsahuje informace o průběžné klasifikaci žáků, absenci žáků ve vyučování, změnách v rozvrhu hodin nebo probíraném tématu v jednotlivých předmětech
 •  ke vstupu do aplikace stačí připojení k Internetu a běžný webový prohlížeč, pohyb v aplikaci je snadný a intuitivní
 • v osobním kalendáři, na hlavní stránce, máte vždy přístupný aktuální přehled o všech změnách v rozvrhu, jste včas informováni i o případném odpadnutí hodiny. Vidíte, co se probírá v jednotlivých předmětech, víte o plánovaném zkoušení a neuniknou vám ani žádné akce školy
 •  elektronická žákovská knížka plně nahrazuje papírovou (mimo části Omluvný list). Šetří čas pedagogům i rodičům. Umožňuje rychle informovat o změně prospěchu, zapsat známku, slovní hodnocení, pochvalu i poznámku. Hodnocení žáka se zpřístupní ihned po jeho zadání učitelem, což může být někdy i dříve, než se žák vrátí ze školy
 •  elektronický přehled docházky ukazuje, zda dítě dorazilo do školy v pořádku a včas, případné záškoláctví tak lze podchytit hned v počátku

Pravidla pro používání elektronické žákovské knížky na naší škole:

 • každý rodič nebo žák, který vstupuje do elektronické žákovské knížky, má svoje osobní heslo, pomocí kterého má přístup pouze k těm informacím, které jsou pro něj určeny. Díky tomu jsou pro žáka dostupné pouze jeho vlastní výsledky a pro rodiče pouze výsledky jeho dětí.
 • elektronická žákovská knížka je nastavena pro zápis hodnocení žáků 5. až 9. ročníku; v nižších ročnících bude zpřístupněna po dohodě zákonných zástupců s třídním učitelem
 • rodiče, kteří nemají přístup k internetu, mohou požádat o vydávání týdenního přehledu prospěchu dítěte, který si pak mohou osobně vyzvednout u třídního učitele
 • vyučující mohou zapisovat známky průběžně, proto se udělená známka objeví v systému nejpozději do jednoho týdne
 • škola OnLine umožňuje používat tzv. váhu známky - výsledná známka však nikdy nevychází pouze z aritmetického průměru a pravidel pro zaokrouhlování - klasifikace z předmětu je v kompetenci učitele
 • absenci dítěte můžete informovat třídního učitele elektronicky; po návratu do školy dopíšete omluvenku do omluvného listu (do června 2015 budeme využívat omluvný list v papírové žákovské knížce)

 • v případě potřeby kontaktuje ředitelku nebo zástupkyni ředitelky školy, které Vám poradí, event. pomohou upravit systém tak, aby byl pro Vás příjemný (např. Vaše děti vzdělávané na naší škole sjednotit do jedné stránky, abyste se nemuseli přehlašovat na každé dítě zvlášť)

Škola OnLine obsahuje citlivé osobní údaje, proto je nutné, abyste převzetí přístupového jména a hesla potvrdili podpisem u třídního učitele