Pro nemocné

Tato stránka patří těm, kteří ve škole chyběli a chtějí si učivo doplnit

Potřebuješ procvičit písemné sčítání a odčítání, násobilku, sloupečky? Klikni sem: http://www.naucsepocitat.cz/

Procvičujte češtinu: https://www.umimecesky.cz/

Procvičení matematiky zde: http://toytheater.com/category/math-games/

-----------------------------------------------------

V týdnu od 3. 1. - 5. 1.:

Čj: Opakování pravidel pravopisu vyjmenovaných slov, zdvojených souhlásek, psaní bě/bjě, pě, vě/ vjě.

M: Dělení dvojciferných čísel; procvičujte si násobení a dělení na webu: http://toytheater.com/category/math-games/

Přírodověda: Vesmír PS 29 + vypracovat referát; nápovědné otázky jsou v e-mailové adrese. 

------------------------------------------------------------

V týdnu od 4. 12. - 8. 12: :

Čj: učivo - Skupiny bě/ bje, vě/ vje, pě; uč. 41. 

M: Převody jednotek délky: např. 2 m 6 dm = _ cm; 70 dm 200 cm = __m. Dělení dvojciferným číslem se zkouškou.

My se tento týden moc z učebnice a z PS učit nebudeme - Dnes pejsci, zítra Čertí škola, v pátek celý den divadlo ve Varech, ve čtvrtek trénink na vánoční oncert, který je ten den odpoledne. Čas využijeme hlavně k výuce dělení dvojciferným číslem, např. 357 : 27 aj. Budeme toto cvičit celý prosinec, pořád dokola budu vysvětlovat a vysvětlovat. 

---------------------------------------------------------

V týdnu od 27. 11. - 1. 12.:

Čj: Předložky s, z (pravidla použití) - uč. 38  až 41. PS 18, 19. 

Matematika: Zaokrouhlování - uč. 33 až 35. PS: 17, 18. 

Geometrie: PS 39, 134 - obvod čtverce na str. 125.

Náš svět: Přírodověda: PŮDA UČ. 23 A 24.

Dějepis: J. A. Komenský uč. 15 a 16.

Zeměpis: Pardubický kraj uč. 22 a 23

Aj: musíte si napsat p. uč. Borovičkové o úkoly přes (ŠOL).

-----------------------------------------------------------

V týdnu 20. 11. - 24. 11.:

Čj: Předpony s, z, vz; Předložky s, z (přečíst si v uč. pravidla pravopisu o používání těchto předpon a předložek na str. 35 a 38; ústně cvičení na str. 35 až 39; PS 15 až 18 (písemně).

M: uč. 27 - 33; PS 16 - 18; Geometrie: uč. 134; PS 37 a 39.

Náš svět: přírodověda - Půda

Aj: musíte si napsat p. uč. Borovičkové o úkoly přes (ŠOL).

-----------------------------------------------------------------------

V týdnu 30. 10. - 3. 11.:

Čj: Zdvojené souhlásky - uč. 29, 30. PS 13. 

Matematika: Čísla větší než milion - Uč. 25, 26. PS 13. Geometrie - rovinné útvary: uč. 123, PS str. 41/ 1, 2 a 3. 

Aj: napište si o domácí úkoly přes (šol) Školu online p. uč. Borovičkové.

Náš svět Přírodověda - Rudy 15 a 16. 

Dějepis: Baroko 11 a 12.

Zeměpis: Středočeský kraj str. 8 a 9.

----------------------------------------------------------------

V týdnu 23. 10. - 25. 10.:

Čj: Opak. vyjmen. slov, vzorů, pádů, pravopis u - ú - ů; Uč. 20 až 28.

M: uč. 24 - 26; písemné násobení, dělení, sčítání, odčítání, slovní úlohy, logické pokračování v číselných řadách, řetězce aj.

Ns dějepis: Každý dostal PL s vypracovanými otázkami, ze kterých budu zkoušet.

---------------------------------------------------------------------------

V týdnu 16. 10. - 20. 10.: Nezapomeňte chodit na web: www.proskoly.cz

Čj: Nové učivo v uč. 25 - 28, PS 12, 13.

Matematika: uč. 25 - 27; PS 5 - 13.

AJ: Musíte napsat zprávu p. uč. Borovičkové přes ŠOL (škola online), ráda vám napíše, co se doma učit.

Přírodověda: Energie uč. do 21, PS str. 6

Zeměpis: Kraje ČR uč. str. 8 - 11 (ukázat na mapě významná města, řeky, pohoří, nížiny, památky aj.)

Dějepis: uč. 9 - 11 Doba pobělohorská.

------------------------------------------------------------

V týdnu 9. 10. - 13. 10.:

Čj: uč. 17 a 18; PS str. 10. M: uč. Souhrnné opakování do str. 26; PS str. 11; Geometrie: uč.121 - Vzájemná poloha dvou přímek; PS str. 35 a 36 (rýsování a plnění zadání).. Přírodověda: PS str. 5. Dějepis: Doba pobělohorská. Zeměpis: Kraje ČR - Praha a Středočeský kraj - ukázat na mapě, najít největší města, průmysl a zajímavosti (hrady, řeky, hory aj.)

Učivo procvičujte na www.proskoly.cz (login a heslo máte v žákovské knížce)

-------------------------------------------------------------------------

V týdnu 2. 10. - 6. 10. :  

Čj: UČ. (ÚSTNĚ) str. 14 až 16 ČÁSTI SLOVA  A SLOVA PŘÍBUZNÁ; písemně v PS do str. 8 (cokoliv) a celou stranu 9; M: ústně v uč. do str. 26 (nebo na papír); písemně v PS do str. 9  (cokoliv) a pomalu str. 10; Geometrie: str. 36 a 37. Přírodověda NEŽIVÁ PŘÍRODA v uč. 9 - 14; PS 5/ 4 a 6 (referát do 10. 10). 

--------------------------------------------------------

21. 9. čtvrtek: M: geometrie BOD, ÚSEČKA, PŘÍMKA, ROVINA v uč. na str. 110 nebo 119 (podle vydání učebnice) - rýsuj na papír. Čj Uč. str. 9; PS str. 6 (písemně).

20. 9. středa - M PS str. 4/ 7 PYRAMIDY.

19. 9. úterý - Přírodověda PS str. 4. Čj uč. 6 a 7; M: Na papír písemné sčítání a odčítání troj a čtyřciferných čísel. 

18. 9. pondělí - M: PS str. 3 (celá strana).

-------------------------------------------------------

13. 9. středa - Čj uč. 5; PS 2, 3. Matematika: uč. 5, 6; PS str. 3. Aj str. 6, 7, 8. Ze str. 8 opsat do slovníčku 3 nová slovíčka. Přírodověda: PS celá strana 3. 

12. 9. úterý - M - PS 3/ 3, 4 a 5. Další je poslaný ve zprávě online školy.

11. 9. pondělí - M PS 3/ 1, 2

-----------------------------------------------------------

V době nemoci choďte na portál www.proskoly.cz. V žákovské knížce máte přihlašovací údaje.

dalším opakovacím a procvičovacím skvělým webem je:

Čj - https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-5-trida,

 M - https://www.umimematiku.cz/matematika-5-trida,

Ns - http://www.poznavackaprirody.cz/,

Aj - https://www.umimeanglicky.cz/.